Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN (14 JANUARI 2021)

1.    Inleiding

Deze pagina beschrijft de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op alle internetgebruikers die www.ms-mindset.be (de “Site”) bezoeken. Door gebruik te maken van de Site verbindt u zich ertoe deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik de Site dan niet. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien ze zonder verdere kennisgeving van tijd tot tijd kunnen worden aangepast. De datum van de laatste update wordt hierboven aangegeven. 

2.    Intellectueel eigendom 

De Site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Sanofi Belgium N.V. (hierna “Sanofi”, “we/wij” of “ons/onze”), een filiaal van het Franse moederbedrijf Sanofi S.A. De presentatie en alle op de Site gepubliceerde onderdelen, inclusief handelsmerken, logo’s en domeinnamen, worden beschermd door intellectuele eigendomswetten en behoren toe aan Sanofi N.V. of gelieerde bedrijven, of het gebruik ervan is onderworpen aan een autorisatie. 

Geen enkel onderdeel van de Site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, bewerkt, gedownload, gedenatureerd, verzonden of gedistribueerd, op welke manier dan ook, op welk medium dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi. Alleen kopiëren voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik (inclusief financiële of mediale rapportagedoeleinden) is toegestaan.
 
De volgende kennisgeving moet op elke geautoriseerde kopie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Site verschijnen: “COPYRIGHT 2021 SANOFI - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.”

Sanofi S.A. en gelieerde bedrijven behouden zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 

3.    Aard van de informatie 

Informatie die op de Site wordt gepubliceerd, met name financiële informatie, wordt niet beschouwd als een aanmoediging om te investeren. Deze mag in geen geval worden geïnterpreteerd als prospectus of openbaar aanbod, en vormt geen aanbod om aandelen of andere effecten in Sanofi S.A. en/of gelieerde bedrijven te registreren, kopen of ruilen. Financiële informatie die op de Site wordt geplaatst, wordt regelmatig bijgewerkt (als financiële informatie online wordt verstrekt). 

De Site kan meningen bevatten van deskundigen die op een bepaald gebied zijn geraadpleegd, met betrekking tot de inhoud van de Site of uittreksels uit media-artikelen. Dergelijke informatie vertegenwoordigt uitsluitend de mening van de geraadpleegde expert of de publicatie en is niet noodzakelijkerwijs de mening van Sanofi. Dergelijke deskundigen zijn geen werknemers van Sanofi en ontvangen geen vergoeding van Sanofi voor het gebruik van hun mening. Sanofi is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie en meningen. Een mening van een expert weerspiegelt slechts de persoonlijke mening van die expert en mag in geen geval worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van Sanofi. 

De Site kan ook informatie bevatten met betrekking tot ziekten, gezondheid, conditie, geneesmiddelen en medische behandelingen. Dit is enkel ter informatie en niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of apotheker. U mag deze informatie niet gebruiken voor het diagnosticeren van een ziekte of lichamelijk probleem of voor het voorschrijven of gebruiken van medicatie die op de Site wordt gepresenteerd. 

De Site is niet bedoeld om te worden gebruikt voor het melden van gezondheidsproblemen, bijwerkingen of technische klachten over producten, of het stellen van technische of medische vragen over producten van Sanofi. In alle gevallen moet u uw eigen arts of apotheker raadplegen. 

4.    Links naar andere websites 

Als de Site links bevat naar andere sites en bronnen van externe partijen, worden deze links enkel ter informatie verstrekt. Sanofi heeft geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade opgelopen door het gebruik ervan. Het bestaan van een link tussen de Site en een site of bron van een externe partij impliceert op geen enkele wijze dat Sanofi de inhoud van deze sites of bronnen, of enige vorm waarop dergelijke inhoud kan worden geplaatst, op enige wijze goedkeurt. 

Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat uw computer of (mobiele) apparaat beschadigd raakt door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal of door frauduleuze inbreuken door een externe partij. 

Sites van externe partijen kunnen hyperlinks naar deze Site bevatten. Dergelijke links dienen niet te worden geplaatst zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi. Sanofi is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid van dergelijke sites van externe partijen. Sanofi beoordeelt, beheert of keurt deze sites niet goed en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op of toegankelijk zijn via deze sites.  

5.    Persoonsgegevens

Sanofi respecteert de privacy van elke persoon die de Site bezoekt. Als u deze Site bezoekt en gebruikt, kan Sanofi persoonsgegevens van u verwerken. In deze reikwijdte is Sanofi de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Raadpleeg ons Privacybeleid, waarin uw rechten en onze verantwoordelijkheden worden beschreven met betrekking tot persoonsgegevens die via de Site worden verzameld.

6.    Cookies

De Site maakt gebruik van “cookies”. Sommige cookies zijn nodig om deze site beschikbaar te maken voor u, andere cookies stellen ons in staat het publiek en het verkeer op de site te analyseren en te meten. Cookies worden ook door ons, adverteerders en andere partners gebruikt om advertenties te tonen die relevanter zijn voor uw interesses. Sommige van deze cookies vereisen mogelijk uw voorafgaande toestemming. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie en om te zien welke cookies we gebruiken. 

7.    Beperkingen van aansprakelijkheid

Sanofi zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat informatie die op de Site wordt gepubliceerd accuraat en actueel is en behoudt zich het recht voor de inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Desalniettemin biedt Sanofi geen enkele garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch garanderen of waarborgen we dat de informatie actueel is.

Met uitzondering van directe schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Sanofi, wijst Sanofi de aansprakelijkheid af voor: 

  • alle schade als gevolg van onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de Site; 
  • alle schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een externe partij die leidt tot een wijziging van informatie of materialen die beschikbaar worden gesteld op de Site; 
  • en in bredere zin voor enige schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van (i) toegang tot of onvermogen tot toegang tot de Site, (ii) het gebruik van de Site, inclusief bugs of virussen die uw computer of andere eigendommen kunnen infecteren, en/of (iii) krediet dat wordt gegeven aan informatie die direct of indirect afkomstig is van de Site.

De informatie en materialen op de Site worden verstrekt “zoals ze zijn”, zonder enige vorm van garantie of waarborg, impliciet of expliciet. 

8.    Beschikbaarheid van de site

Door de Site te bezoeken, erkent u (i) dat het technisch onmogelijk is dat de Site vrij van defecten wordt geleverd en dat Sanofi hiervoor geen verantwoordelijkheid neemt; (ii) dat de Site op bepaalde tijdstippen tijdelijk niet beschikbaar kan zijn; en (iii) dat de werking van de Site nadelig kan worden beïnvloed door gebeurtenissen en/of zaken buiten de controle van Sanofi, bijvoorbeeld, overdracht- en telecommunicatieverbindingen tussen Sanofi en u en tussen Sanofi en andere systemen en netwerken.

Sanofi en/of diens leveranciers kunnen de gehele Site of een deel daarvan te allen tijde tijdelijk of permanent wijzigen of onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de Site door te voeren. Sanofi is niet aansprakelijk voor enige wijziging of opschorting of onderbreking van de Site.

9.    Algemene informatie

Uitgever van de Site: Sanofi Belgium N.V., een bedrijf naar behoren verwerkt en geregistreerd in België, onder bedrijfsregistratienummer 0464.435.901, met maatschappelijke zetel te Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem.

Beheer van de Site: Sanofi Belgium N.V., een bedrijf naar behoren verwerkt en geregistreerd in België, onder bedrijfsregistratienummer 0464.435.901, met maatschappelijke zetel te Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem.

Hosting van de Site: PlusServer GmbH, een bedrijf naar behoren verwerkt en geregistreerd in Duitsland, met maatschappelijke zetel te, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Duitsland.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw bezoek aan de Site vallen onder de Belgische wetgeving en alle claims die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan de Site zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde Belgische rechtbank.