Privacyverklaring

1. Inleiding

Deze privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld door Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland, een dochterondernemingen van de Franse moedermaatschappij Sanofi SA.  

Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren welk persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt worden, hoe deze gegevens worden verzameld, wat de wettelijke basis voor verwerking is, aan wie deze gegevens zijn of kunnen worden bekendgemaakt. U kunt er ook informatie terugvinden over hoe u uw rechten kunt uitoefenen en wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens.

Genzyme Europe B.V. is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving.

Wij gebruiken de volgende definities in deze privacyverklaring:

“Sanofi”, “wij” of “ons” betekent ‘Genzyme Europe B.V.’.

Met "persoonsgegevens" bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met “verwerkingsverantwoordelijke” bedoelen we de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, zoals nader gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u uw persoonsgegevens deelt. 

2. Over deze verwerking van persoonsgegevens

Sanofi wenst enkel maar cookiegegevens te verwerken indien u hiervoor uw toestemming geeft. 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming indien u ervoor opteert om andere cookies te laten plaatsen dan de strikt noodzakelijke cookies. 

3. Welke soort van persoonsgegevens worden verwerkt?

Sanofi zal hierbij enkel cookiedata van u verwerken:

4. Wie zal toegang hebben tot uw persoonsgegevens?

Sanofi doet een beroep op de diensten van 

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen:

  • kunnen worden opgeslagen op een bestemming buiten de EER en/of 
  • kunnen worden gedeeld met en / of verwerkt door personen die werken voor onze gelieerde bedrijven of dienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd.

Wanneer uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we ervoor zorgen dat deze worden beschermd op een manier die consistent is met hoe persoonsgegevens in de EER worden beschermd. Dit gebeurt op een van de volgende manieren:

  • het land waarnaar we de Persoonsgegevens sturen, door de Europese Commissie is goedgekeurd als een voldoende beschermingsniveau;
  • de ontvanger heeft een contract ondertekend op basis van "modelcontractbepalingen" die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Uw gegevens worden verder niet met andere partijen gedeeld, tenzij we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, te reageren op een verzoek van de overheid of anderszins onze wettelijke rechten of verdedigen tegen juridische claims.

5. Bewaring van persoonsgegevens

Wij streven ernaar persoonsgegevens zo kort mogelijk te bewaren.
In de cookieverklaring wordt in detail weergegeven hoe lang de data verwerkt wordt. 

6. Beveiliging

Wij zijn bezorgd over het beschermen van uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en verlies. Wij hebben passende administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

7. Uw rechten

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u:

-    Recht op inzage. 
U kunt contact met ons opnemen om een bevestiging te krijgen of we al dan niet persoonsgegevens over u verwerken. Indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen wij u informeren over de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken, de doelstellingen van de verwerking, de categorieën van ontvangers (aan wie persoonsgegevens bekendgemaakt zijn of zullen worden) en de beoogde opslagperiode of criteria ter bepaling van die periode.

-    Recht op rectificatie. 
U hebt het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens die wij over u opslaan, te gerectificeerd of te vervolledigen.

-    Recht van bezwaar. 
Als onze verwerkingen zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Sanofi, dan hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen voor de verwerking aantonen die uw rechten en vrijheden tenietdoen.

-    Recht op beperking van de verwerking. 
U hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in specifieke situaties zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving.

-    Recht om te wissen. 
U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens uit onze systemen te wissen als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. Bovendien hebt u het recht om te wissen als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken zoals hierboven bedoeld, tenzij we dwingende redenen hebben om de relevante gegevens niet te wissen. Het is mogelijk dat we niet onmiddellijk alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen kunnen wissen nadat de actieve gegevens zijn gewist. Dergelijke kopieën worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk gewist.

-    Recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of te verzoeken dat deze gegevens worden overgedragen aan een derde indien dit technisch haalbaar is. 
Dit recht is beperkt tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt in het kader van toestemming of contractuitvoering. 

-    Recht om uw toestemming in te trekken. 
U heeft het recht om uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens die u aan Sanofi hebt gegeven, op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat een intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming vóór de intrekking

Neem contact op met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) om de bovengenoemde rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over uw privacy.

Voor België kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar privacy.nl@sanofi.com of door een brief te sturen naar Sanofi, ter attentie van de Data Protection Officer, Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Nederland.

U hebt ook het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat Sanofi uw privacy niet respecteert. 

De bevoegde autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.dataprotectionauthority.be). U kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een brief te sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

8. Updates van deze Privacyverklaring

Sanofi kan deze privacyverklaring te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Als we deze Privacyverklaring bijwerken, bezorgen we de bijgewerkte versie. 

Privacyverklaring – versie 1 –  11 februari 2021

Bedankt voor je feedback!